Skip to content

Saaremaa Merispordi Seltsi arengukava 2021-2024


SISSEJUHATUS

Saaremaa purjetajaid ühendav mittetulundusühing Saaremaa Merispordi Selts (edaspidi lühendatult ka selts või SMS) on Saaremaa vanim spordiklubi, mis on asutatud 31. detsembril 1926. aastal. Osa seltsi asutajatest tulid toona üle 1891 loodud saksameelsest Kuressaare Jahtklubist. Juba 1884. aastal toimus Kuressaare lahel esimene teadaolev purjeregatt ja spordivõistlus Saaremaal. Peale nõukogude okupatsiooni taastati SMSi tegevus 24. märtsil 1992.

SMS on 1928. aastal asutatud Eesti Jahtklubide Liidu asutajaliige ja läbi selle maailma purjetamisorganisatsiooni World Sailing ning Rahvusvahelise Olümpiakomitee liige. Noorpurjetajate treeningud toimuvad aastaringselt koostöös Saaremaa Spordikooliga. SMS hoolitseb paatide ja muu materiaalosa eest ning korraldab võistlustel osalemist ja tagab hea treenerite kaadri.

Avamerepurjetamises on pika traditsiooniga regatte ja igal aastal osalevad SMSi jahid Muhu Väina regatil ning viimastel aastatel ka Läti ja Leedu meistrivõistlustel. Seltsi liikmed on aasta-aastalt uuendanud oma laevastikku ja järginud uusi trende. Saaremaa purjetamise pidevaks väljakutseks on noorte kaugemale õppima asumine, mistõttu on SMS kasvulavaks ka paljudele mandri klubidele. Kogu maailma avamerepurjetajate keskmine vanus kasvab ja ka SMS peab selle suundumusega arvestama.

Arengukava sõnastab SMSi visiooni ja eesmärgid eesolevaks neljaks aastaks ja ka pikemas perspektiivis. Käesolev arengukava on SMSi VI arengukava. Seltsi arengukava täiendatakse peale korralisi peakoosolekuid. Arengukava 2025-2029 peab valmima sügiseks 2024.

MISSIOON

SMSi missioon on olla parim purjetamise, sh jääpurjetamise arendamise ja kandepinna laiendamisega tegelev meresõiduhuvilisi ning harrastajaid ühendav klubi. Sportliku taseme tõstmise kõrval pöörame olulist tähelepanu ka keskkonnahoiule.

VISIOON

SMS on aktiivne, kasvava liikmeskonnaga, kõiki purjetajaid ja meresõiduhuvilisi ühendav klubi, mis kaasab aastaringselt oma tegevusse ka harrastajate pereliikmeid, lapsevanemaid ning kogukonda. Sõltumata oma taustast saavad noored purjetamise algteadmisi ning tegelevad võistluspurjetamisega kõrgel tasemel. Paljud noored liiguvad edasi erinevatele purjespordi aladele ning sellest saab kogu elu kestev spordiala. Selts on hinnatud koostööpartner, kelle arvamust kuulatakse. SMS korraldab nii Eesti-siseseid kui ka rahvusvahelisi võistlusi ja lööb ka ise kaasa erinevate võistlusklasside võistlustel. Ta laiendab koostöös Saaremaa haridusasutuste ja kogukonnaga pidevalt purjetamise kandepinda. Seltsi laevastik kasvab ja populaarsed avamereregatid külastavad uusi sihtsadamaid.

Tänu koolitustele ja merepraktikale on tõusnud purjetamise tase, kasvanud meresõidualane teadlikkus ja keskkonnahoid. Iga seltsiliige on uhke, et kuulub SMSi, ja tahab selle arengusse ka ise panustada. Klubi on heal materiaalsel järjel, soetab noortele ja treeneritele piisavalt varustust, arendab Kuressaare jahisadamat kui ajaloolist kodusadamat ja lööb kaasa ümbruskonna teiste sadamate edendamisel.


SMS-i üldised eesmärgid

1. SMS on elujõuline ja suureneva liikmelisusega klubi

1.1. Kasvatame seltsi liikmete arvu ja kaasame neid senisest rohkem seltsi aktiivsesse tegevusse, et igaüks leiaks siit endale meelepärast tegevust ja tunneks, et ta on alati teretulnud. Seame eesmärgiks, et seltsi liikmed on aktiivsed ja vähemalt pooled neist osalevad klubi tegemistes.

1.1.1. Jagame senisest enam seltsi liikmeile ja avalikkusele meie saavutuste kohta sotsiaalmeedia, SMSi kodulehe, infokirjaja meedia kaudu, aga ka traditsioonilisel moel infot. Võtame eesmärgi, et iga oluline sündmus oleks varakult ette teatatud ja hiljem kajastatud.

1.1.2. Seltsi üritused toimuvad regulaarselt ja aastaringselt. Lisaks purjetamisele on need suunatud ka liikmete ühtekuuluvustunde loomisele ja seltsielu elavdamisele. Purjetamishooaja väliselt jätkuvad traditsioonilised hooaja lõpupidu, talvised kolmapäevakud, seltsi sünnipäeva tähistamine ja hooaja algusele eelnevad koolitused.

1.1.3. Planeerime seltsi tegevust nii, et osalevad ka seltsi liikmete pered (ühised teatrikülastused, filmivaatamised, sportlikud mängud jne).

1.1.4. Kaasame seltsi üritustele ka neid, kes ei ole seltsi liikmed, kuid kellel võib vastav huvi tekkida.

1.1.5. Korraldame ja soodustame seltsi klubilist tegevust senisest enam ka noorliikmete ja nende vanemate hulgas. Motiveerime noori ka ise üritusi korraldama.

1.1.6.  Pakume seltsi tegevuses aktiivset rolli seeniorliikmetele.

1.1.7.  Põlvkondadevahelise sidususe parendamiseks juurutame vaderite programmi, kus omaaegsed

rebasekutsikad hoolitsevad noorte eest.

1.2. Teeme tihedat koostööd Saaremaa Spordikooli ja lapsevanematega ning leiame võimaluse, et lapsevanemate esindaja(d) kuuluks(id) Saaremaa Spordikooli hoolekogusse.

1.3. Küsime järjepidevalt tagasisidet lapsevanematelt ja kaasame lapsevanemaid seltsi tegevustesse.

1.4.  Tutvustame järjekindlalt seltsi sümboolikat ning nõuame selle korrektset kasutamist.

1.5.  Seame eesmärgiks, et noorpurjetajad kannaks ühtset klubi sümboolikaga noortepärast

võistlusvormi või selle elemente, et ka lastel ja noortel tekiks ühtse klubi tunne.

1.6. Jäädvustame seltsi ajalugu ja anname juubeliaastatel välja seda kajastavaid materjale (raamatud, fotoalbum, film).

2. Arendame koostööd teiste merelisi tegevusi ja sporti edendavate klubide ja organisatsioonidega

2.1. Oleme aktiivsed Eesti Jahtklubide Liidu liikmed, osaledes liidupäevadel ja komisjonide töös ning merelistes tegevustes. Tagame tõhusa info liikumise liidu ja selle komisjonide ning SMSi vahel.

2.2. Saaremaa Spordiliidu kaudu kujundame Saaremaa spordipoliitikat ja osaleme aktiivselt liidu tegevuses. Aitame juurutada ühtsemat sportlaste tunnustamise süsteemi (medalid, karikad, diplomid, tunnustusüritused).

2.3. Teeme head koostööd sõsarklubidega nii Eestis kui ka lähinaabrite juures.

2.3.1.  Jätkuvalt kutsume külalisvõistlejaid seltsi poolt korraldatavatele võistlustele.

2.3.2.  Osaleme partnerina üleriigiliste ja rahvusvaheliste regattide korraldamisel.

3. Kasvatame klubi liikmeskonna teadlikkust ja oskusi. Koolitame ja arendame oma liikmeid, noori, treenereid, ametnikke ja meresõiduhuvilisi.

3.1. Selts korraldab vajadusel ise väikelaevajuhi koolitusi ja eksameid Kuressaares või võimaldab oma noorliikmetel need läbida koostöös mõne muu koolitajaga. Eesmärgiks on tagada võistluspurjetamise treeningrühma liikmetele spordikooli lõpetamise ajaks võimalus omandada väikelaevajuhi tunnistus.

3.2. Pakume koostöös TTÜga väikelaevaehituse eriala tudengitele jätkuvalt purjetamise vabaainet ja koostöös koolidega purjetamise algõpet.

3.3. Tutvustame purjetamist nii noorte kui ka täiskasvanute hulgas avalikel üritustel, näidistreeningutel, koolikülastustel, avatud regattidel ja muul sellisel moel, et osalenutel tekiks esmane huvi.

3.4.  Panustame purjetamistreenerite täiendkoolitusse ja kvalifikatsiooni tõstmisesse.

3.5.  Motiveerime treenereid stipendiumite ja tunnustamise abil.

3.6.  Toetame ning innustame noori (purjetamis)treeneri hariduse ja kutse omandamisel.

3.7.  Tõhustame täiskasvanute koolitamist, et tagada meresõidukultuur ja -ohutus.

3.8.  Toetame ja innustame seltsi liikmeid, kes osalevad võistlusametnike koolitustel, et tagada

seltsile piisav hulk võistlusametnikke.

3.9. Kaasame võimalusel oma korraldatud koolitustele ja üritustele ka teisi mere- ja purjetamishuvilisi.

3.10. Viime regulaarselt läbi purjetamise algõpet ka täiskasvanutele.

4. Panustame Saaremaa mereliste tegevuste elavdamisse, et meri oleks saarlastele lähedasem.

4.1. Teeme tihedat koostööd Saare maakonna ja selle omavalitsustega, propageerimaks merispordialast tegevust.

4.2. SMS on kohal kõikides Saaremaa ja Muhu sadamates, kus merispordiga purjetamisega tegeletakse.

4.2.1. Lööme aktiivselt nõu ja jõuga kaasa Saaremaa väikesadamate arendamisel, soodustades ehitamist ja renoveerimist.

4.2.2. Osaleme sadamate arengukava koostamisel ja elluviimisel.

4.2.3. Teeme head koostööd Saarte Liinidega, kelle Roomassaare sadam on koduks meie noorte treeningrühmadele ja paljudele avamerejahtidele.

4.2.4. Aitame kaasa Orissaare sadama uuele elule ärkamisele.

4.3. SMS arendab laste ja noorte purjetamist Saaremaal ja Muhumaal, aga ka väiksematel naabersaartel. Otsime koos omavalitsuste ja kogukonnaga võimalusi uute treeningrühmade ja/või purjetamisringide avamiseks. Selts aitab avada purjetamisõppe filiaali Orissaares.

4.4. Soodustame igati oma liikmete osalemist merepäästes.

5. Purjetamine on noorte seas populaarne.

5.1.  Suurendame purjetamisega seotud noorte hulka Saaremaal.

5.2.  Seame eesmärgiks olla esindatud Eesti noorte edetabeli esikolmikus kolmes paadiklassis.

5.3.  Treeningrühmades osalejad võtavad võimalusel osa tiitlivõistlustest ja rahvusvahelistest võistlustest ning laagritest, esindades Saaremaad ja Eestit.

5.4.  Korraldame igal aastal vähemalt ühe noorte üle-eestilise võistluse.

5.5.  Juurutame purjetamist üldhariduskoolide õppekavades.

5.6.  Arendame süsteemselt algajate purjetajate purjetamisringi tegevust Kuressaare Jahisadamas,

tehes seda koostöös Saaremaa Spordikooli ja lastevanematega.

5.6.1. Purjetamisring annab esmase ülevaate purjetamisharrastusest, loodushoiust, ohutust meresõidust, SMSi ajaloost ja traditsioonidest.

5.6.2.  Purjetamisringis omandatakse algtõed purjetamisest ja tehakse esimesed väljasõidud merele.

5.6.3.  Purjetamisringis edasijõudnud lastel on võimalus liituda võistluspurjetajate treeningrühmaga Roomassaare sadamas.

5.6.4. Purjetamisringis osalejate optimaalne arv on 30–40 last.

5.7. Jätkusuutlik on ka tegevus noorsportlaste treenimisel Roomassaare sadamas

5.7.1. Võistluspurjetamise treeningrühmas osalemise eelduseks on osavõtt Eesti edetabelis osalevate noorteklasside võistlustest. Treeningrühma suurus hoitakse mahus 25–30 noorpurjetajat.

5.7.2. Koostöös sponsoritega organiseerime noorpurjetajate baasil sponsorinimelise võistkonna.

5.8.  Uuendame regulaarselt ja vajaduspõhiselt noorte varustust

5.9.  Purjetamine peab olema kättesaadav, sõltumata pere finantsvõimekusest, paadid on laste kasutuses tasuta.

5.10.  Tagame treeneritele kaasaegsed töövahendid, sh kaatrite olemasolu.

5.11.  Korraldame noortele mitmepäevaseid purjetamisüritusi, sh väikesaartel, kus treeningute kõrval on tugev rõhk meelelahutusel ja meeskonnatunde kasvatamisel.

5.12.  Parimatele noortele võimaldatakse välisvõistlustel ja -laagrites osalemine.

5.13.  Parimatele võistluspurjetajatele tagame võimalusel tippvarustuse.

5.14. Korraldame Saaremaal meistriklasse, kus osalevad tippspetsialistid, kes koolitavad nii treenereid kui noori.

5.15. Rakendame tegevusi, et noorpurjetajad jääksid purjetamise juurde ka täiskasvanuna, et purjetamine oleks elukestev harrastus.

5.15.2. Pakume võimalusel noorte treeningrühma liikmetele osalemist avamerepurjetamise võistlustel koos seltsi täiskasvanud liikmetega.

5.15.3. Tagame avamerejahi Maris (Conrad 25 RT) korrashoiu ja sihipärase kasutamise.

6. Avamerepurjetamine on laiema kandepinnaga.

6.1. Leiame uusi võimalusi avamerepurjetamise populariseerimiseks ja seame eesmärgiks seltsi liikmete laevastiku suurenemise ja kohalikel võistlustel osalevate jahtide arvu kasvu.

6.2. Seltsi avamere purjetamiskalendri koostamisel lähtume piirkonnas korraldatavatest rahvusvahelistest regattidest.

6.3. Osaleme igal hooajal Eesti ja lähemate naaberriikide lahtistel tiitlivõistlustel ja suurematel regattidel.

6.4. Korraldame võistlusi, mis on populaarsed ja kaasahaaravad.6.4.1.  Selts korraldab Saare maakonna meistrivõistlused purjetamises.

6.4.2.  Selts korraldab SMSi karikavõistlused.

6.4.3.  Seltsi algatusel plaanitakse Kuivastus ja Väinameres Muhumaa meistrivõistluste korraldamist.

6.4.4.  Korraldame jätkuvalt seltsi ajaloolisi regatte.

6.4.5.  Loome ja propageerime uues vormis regatte, nagu 24 tunni regatt, mereline mitmevõistlus jne.

6.5.  Leiame võimalusi külastada tihedamalt uusi sadamaid nii regattidel kui merematkadel.

6.6.  Seame eesmärgiks, et seltsi võistlevad jahid vastavad alati mõõdukirjale.

6.7.  Propageerime matkapurjetamist nii klubi liikmete hulgas kui ka klubisse mitte kuuluvate jahtide ja meeskondade seas.

6.8.1. Viime matkapurjetajatele läbi ühisüritusi, nagu eskaadrisõidud, ühised merematkad jne.

6.8.2. Vajadusel korraldame ühistalguid laevade veeskamiseks ja välja tõstmiseks.

7. Tutvustame ja edendame jääpurjetamist, hoiame Saaremaa jääpurjetamise kõrget taset.

7.1. Osaleme jääpurjetamise üleriigilistel ning rahvusvahelistel võistlustel ja korraldame jääpurjetamise võistlusi.

7.2.  Talviseks hooajaks palkame/määrame jääpurjetamistreeneri.

7.3.  Oleme aktiivsed Eesti Jääpurjetamise Liidu tegevuses.

7.4. Väärtustame jääpurjetamist ja tunnustame jääpurjetajate saavutusi võrdselt teiste purjetamisaladega.

8. Aitame kaasa keskkonna jätkusuutlikkusele, puhtamale loodusele ja elujätkumisele planeedil Maa.

8.1. Korraldame keskkonnahoidu puutuvaid üritusi ja koolitusi, et meie teadlikkus oleks kõrge ning keskkonna jalajälg võimalikult väike ja kiiluvesi puhas.

8.2. Teeme koostööd keskkonda väärtustavate organisatsioonidega, nagu Keskkonnainvesteeringute Keskus, ühendus Hoia Eesti Merd jne.

8.3.  Korraldame ühistalguid ranniku korrastamiseks jms.

8.4.  Sorteerime sadamates jäätmeid ja innustame selles ka teisi. Taotleme sadamatesse selliste

jäätmepunktide olemasolu, kus saab ära anda õli, mürkvärve jms.

8.5. Aitame kaasa, et sadamad, kus meie laevad paiknevad, oleksid tuntud ja tunnustatud oma keskkonnahoiu poolest (sinilipp, kotkalipp jms).

8.6. Harime liikmeskonda, kuidas veesõidukeid hooldada nii, et see säästaks keskkonda ja õpetame, mida teha vanade purjedega jne.

8.7. Koostöös pädevate asutustega korraldame aegunud pürotehnika utiliseerimise.

9. Seltsil on piisavalt vahendeid eesmärkide elluviimiseks.

9.1. Motiveerime liikmeid tasuma liikmemaksu ja toetama sellega seltsi. Teavitame neid üksikasjalikult, kuidas seda kasutatakse.

9.2. Leiame seltsile senisest enam annetajaid ja toetajaid (sponsoreid), tuues neid sellega merele lähemale ja purjetamise juurde.

9.3.  Leiame võimalusi riigi ja omavalitsuste vahendite kasutamiseks seltsi tegevuses.

9.4.  Koostame ja viime aktiivselt ellu siseriiklikke ja rahvusvahelisi projekte.

9.5.  Otsime vahendeid, et olla klassipurjetamise / avamerepurjetamise / purjetamisliiga / match race / fleet race või sarnase formaadi edendaja Eestis.

9.6. Arendame koostöös Saaremaa vallaga Kuressaare sadamat kui seltsi ajaloolist kodusadamat, et kujundada sellest tunnustatud külalissadam ja jahtklubi.

9.6.1  Taotleme jätkuvalt sadama faarvaatri projektijärgset väljaehitamist.

9.6.2  Algatame sadamaala planeeringu, mis tagaks sadamas piisava klubilise tegevuse, noortele sobilikud treeningutingimused ja muudaks sadama veelgi atraktiivsemaks nii merd kui maad mööda tulevatele külastajatele.

9.6.3 Käsitleme sadamat osana Kuressaare väärtuslikust ranna- ja puhkealast ning pakume planeeringu koostamisel arendajatele välja terviklikke lahendusi. Arvestame nendes plaanides SMSi ajaloolise asukohaga Raiekivi poolsaarel ja Tori abajas. Selleks teeme aktiivset koos- ja selgitustööd riigi, omavalitsuste ja kogukonnaga.

9.6.4 Aitame kaasa Kuressaare jahisadama turundamisele ja külastavate aluste arvu kasvule.

9.7. Leiame SMSile sobilikud klubiruumid ja nn ühiskajuti, kus korraldada klubiliikmete koosviibimisi, loenguid, koolitusi jms, mis võimaldab liikmete tihedamat omavahelist suhtlemist.

9.8. Tugevdame seltsi haldussuutlikkust. Leiame võimalused, mis tagavad motiveeritud tegevjuhi olemasolu, kes seltsi operatiivselt juhib ja arendab.

9.9. Määrame juhatusesiseselt vastutusvaldkonnad: kes millise valdkonna eest koos tegevjuhiga vastutab.

Koostatud Kuressaares 2020 aasta jõulukuul